ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder kunt u de consumenten verkoop- en verhuurvoorwaarden raadplegen. Wilt u de voorwaarden liever downloaden klik dan HIER.


Consumenten/verkoopvoorwaarden van
DaktentToGo 

Inhoudsopgave:

1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DaktentToGo, hierna te noemen: “Verkoper”, en de Klant waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De algemene verkoopvoorwaarden van Verkoper zijn opvraagbaar, én tevens te raadplegen op www.daktenttogo.nl
1.3 Steeds geldt de versie van de algemene verkoopvoorwaarden zoals deze is gepubliceerd op de website www.daktenttogo.nl
1.4 Indien een bepaling van de algemene verkoopvoorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Verkoper en de Klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt
gehouden.

2. Definities en toepasselijkheid

2.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. DaktentToGo is onderdeel van ToGo-Beheer
Alle rechtspersonen, feitelijk en statutair gevestigd in Nederland die onderdeel uitmaken van ToGoBeheer/DaktentToGo, hierna gezamenlijk te noemen: “Verkoper”.
b. Klant
Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Verkoper een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
c. Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen Verkoper en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
d. Algemene verkoopvoorwaarden
Deze algemene verkoopvoorwaarden van Verkoper.
e. Factuur
Met factuur wordt bedoeld: De originele factuur van Verkoper.
Met de factuur kan door Verkoper in specifieke gevallen worden gelijkgesteld een bankafschrift of rekening van een creditcardmaatschappij waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Andere door de wet toegelaten methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn uiteraard ook toegestaan.
f. Non‐conformiteit
Een product is non‐conform (= gebrekkig) als het product niet (meer) de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is na de wettelijke‐ en fabrieksgarantieperiode aan de Klant om het bewijs van de nonconformiteit te leveren én de Klant dient tevens aan te tonen dat het product normaal is gebruikt. Normale slijtage en onheil van uitenaf leidt nooit tot non‐conformiteit.
g. Economische levensduur
Met economische levensduur wordt bedoeld de periode waarna een product is verouderd. Na de economische levensduur kan het product nog steeds worden gebruikt (NB de periode totdat het product echt defect is wordt de technische levensduur genoemd).

3. Prijzen

3.1 De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief btw maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief eventuele verzend‐ of bezorgkosten.
3.2 De verkoopprijzen staan vermeld op de website www.daktenttogo.nl
3.3 De Klant kan geen nakoming eisen voor prijzen met een schrijf/typ-fout welke een kennelijke verschrijving betreffen.
3.5 Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding bekend zijn de kostprijsfactoren, koersen, belastingen, invoerrechten, etc. Ingeval van verhoging van één of meer
van deze factoren is de Verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de
prijsverhoging redelijk is. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is de Klant bevoegd de met ons gesloten overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring tenzij die prijsverhoging het gevolg is van gewijzigde wettelijke voorschriften.

4. Offertes / bestelling / annulering

4.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk anders vermeld.

4.2 Een aanbod kan door ons worden ingetrokken, voordat het is aanvaard.

4.3 Indien onze offerte een termijn voor aanvaarding kent, zijn wij gerechtigd direct na de ontvangst binnen de door ons gestelde termijn van de aanvaarding door de Klant ons aanbod te herroepen.

4.4 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.5 Voor bestelde van niet uit voorraad geleverde producten is Verkoper gerechtigd een aanbetaling van 25% van de koopprijs te vragen.

4.6 Indien de bestelling wordt geannuleerd is Verkoper gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen en te verrekenen met het aanbetaalde bedrag. De door ons berekende annuleringskosten bedragen 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 25,‐.

5. Eigendomsrecht

5.1 Verkoper blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom, totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

5.2 Indien de geleverde zaken, na sommatie, niet betaald worden zijn wij gerechtigd die zaken terug te nemen. Alle daaraan verbonden kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke (gefixeerd op 15% van de factuurwaarde), alsmede schade als gevolg van waardevermindering van de teruggenomen zaken zijn voor rekening van de Klant.

6. Betaling

6.1 De Klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering.
6.2 Zaken die door ons of een transporteur bij de Klant worden bezorgd, dienen onverwijld bij aflevering te worden betaald, inclusief, voor zover zulks is overeengekomen, de bezorgkosten.
6.3 Betaling dient bancair (Ideal) te worden uitgevoerd, tenzij voorafgaand anders schriftelijk is overeen gekomen.

7. Leveringen

7.1 Desgewenst kan de Klant gebruik maken van de leverservice van de Verkoper. Voor levering van producten kunnen leveringskosten door Verkoper in rekening worden gebracht aan de Klant. De hoogte van deze eventuele leveringskosten is onder meer afhankelijk van de afstand tussen het magazijn van de Verkoper en het afleveradres alsmede het aantal te leveren producten en de wijze van levering. Verkoper informeert de Klant exact over de bezorgkosten, alsmede of de Verkoper akkoord gaat met de levering bij het opstellen van de koopovereenkomst/factuur.
7.2 Voordat de levering van de producten plaatsvindt, dient de klant de gegevens op de aankoopfactuur te controleren (naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer). Indien de gegevens niet juist zijn, moet de klant direct contact opnemen met de Verkoper.
7.3 Wanneer de Klant gebruik wil maken van de leverservice van Verkoper wordt er afgesproken wanneer de producten bij de Klant worden afgeleverd.
7.4 Wanneer de Klant niet op de afgesproken datum van de leverafspraak aanwezig is, zullen de leverkosten hiervan worden berekend aan de Klant. Indien de Klant alsnog zijn producten wil laten leveren door de leverservice van Verkoper zullen er opnieuw leverkosten aan de Klant in rekening
worden gebracht.
7.5 Levering geschiedt vanaf ons magazijn in Brielle of de plaats bij overeenkomst bepaald. De leverservice strekt tot de aan de voordeur en voor grote objecten de begaande grond, tenzij anders overeengekomen.
7.7 Levering op een met de Klant overeengekomen afleveradres strekt in geen geval verder dan tot het met een vrachtauto bereikbare punt, dat het meest nabij de overeengekomen afleveringsplaats is gelegen.
7.8 Opgegeven levertijden zijn bij benadering en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve
schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. Onze Klant is gerechtigd indien wij binnen die redelijke termijn niet presteren de overeenkomst te ontbinden.
7.9 Ingeval van faillissement, surséance van betaling of bij beslaglegging onder de Klant of op zaken of rechten van onze Klant onder derden zijn wij gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te
beëindigen, dan wel op te schorten.
7.10 Wij zijn gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de Klant op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, en wij aan onze klant schriftelijk hebben medegedeeld dat de bestelde zaken voor aflevering gereed zijn en afgezonderd zijn van de rest van onze voorraad.
7.11 Indien wij het transport verzorgen gaat het risico voor de goederen op de Klant over zodra het transportmiddel op de plaats van levering is aangekomen en de goederen in de macht van de Klant zijn gebracht.
7.12 Verkoper adviseert de Klant om bij aflevering van de producten deze direct te controleren op juistheid, volledigheid en eventuele externe beschadigingen. Op deze wijze kan Verkoper in geval van een onvolledige of verkeerde levering, of in geval van beschadigingen aan de geleverde producten snel zorgdragen voor een aanvulling op of vervanging van de levering.
7.13 Bij eventuele gebreken die geconstateerd zijn na levering, dient de Klant zelf het aangekochte artikel te reclameren.

8. Retour, ruilen

8.1 De Klant kan een aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.
8.2 Retournering van een bij Verkoper gekocht product tegen restitutie van de koopprijs is mogelijk binnen veertien dagen na aankoop. Verkoper is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs te honoreren, indien de klant binnen veertien dagen na aankoop terugbetaling van de
koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. De Klant moet gelijktijdig de originele factuur overleggen.
b. Het product dient aangekocht te zijn bij DaktentToGo
c. Het product moet compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt.
d. Het product is ongebruikt.
8.3 Uitgesloten van retour en omruiling zijn:
a. speciaal bestelde artikelen.
b. artikelen die per strekkende meter verkocht worden.
8.4 Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan – in de breedste zin van het woord door toedoen van de Klant of derden. Bij een geschil heeft Verkoper het recht om een onderzoek te laten verrichten door de fabrikant/importeur van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.
8.5 Retournering van een bij Verkoper gekocht product tegen restitutie van de koopprijs is mogelijk met originele kassabon. Indien Verkoper uit coulanceoverwegingen, dus geheel vrijblijvend, niettemin bereid is het bij Verkoper gekochte product zonder originele kassabon terug te nemen, geschiedt dit alleen tegen ruiling voor een ander product of tegoedbon met een houdbaarheid van 12 maanden. Hierbij zal ten minste aan de navolgende voorwaarden voldaan dienen te zijn:
a. Het product is op het moment van ruiling bij Verkoper in het assortiment opgenomen.
b. De Klant voldoet aan de voorwaarden zoals die staan beschreven bij artikel 9.2b, c, d en toont een origineel en geldig legitimatiebewijs, waarbij de Klant Verkoper in de gelegenheid stelt daarvan een
fotokopie te maken.
c. Voor zover een tegoedbon wordt uitgereikt, wordt daarop de prijs van het betreffende product aangehouden ten tijde van de omruiling.
8.6 Tegoedbonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. Voor een eventueel restbedrag na verzilvering van een tegoedbon, ontvangt de klant een nieuwe tegoedbon.

9. Garantie algemeen

9.1 Verkoper houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie.
9.2 De Klant kan alleen garantie claimen bij Verkoper wanneer het product is aangekocht bij een vestiging van Verkoper.
9.3 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. De factuur (zie artikel 2 – definities en toepasselijkheid) dient als Garantiebewijs.
9.4 Verkoper is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheil in de breedste zin en wanneer gebreken zijn ontstaan door (de)montage.
9.5 De door Verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Europa zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Europa. Bij gebruik buiten Europa dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die
daaraan gesteld worden. Verkoper kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
9.6 Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden of een door Verkoper niet erkend servicecentrum, is garantie uitgesloten behalve als het een voorlopige en
noodzakelijke voorziening betreft, waarbij de noodzaak ter beoordeling van Verkoper is.
9.7 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum,
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel
hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De
Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weeromstandigheden (zoals bijv. doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
9.8 Tot vervanging van de door Verkoper geleverde product door nieuwe producten is de Verkoper niet gehouden, indien de geleverde producten inmiddels door de Klant is gebruikt. Verkoper zal, voor zover een geconstateerd gebrek voor ons risico komt, dit gebrek herstellen. Indien herstel mogelijk is, is Verkoper niet gehouden de door Verkoper geleverde producten te vervangen.
9.9 Verkoper is niet aansprakelijk voor geringe afwijkingen en/of geringe kleurverschillen in de door Verkoper geleverde producten, voor zover deze afwijkingen de door Verkoper geleverde zaak niet wezenlijk anders maken dan de overeengekomen zaak.
9.10 Indien vaststaat dat een product non-conform is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Verkoper het non-comforme product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. Verkoper mag zelf de keuze maken voor herstel of vervanging. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen product aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan Verkoper te verschaffen, tenzij Verkoper anders aangeeft.
9.11 Na de garantieperiode maar tijdens de economische levensduur van een product, moet de Klant kunnen aantonen dat een product non-conform is en het product juist is gebruikt.
9.12 Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van Verkoper worden afgegeven.
9.13 Verkoper is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs van Verkoper de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is.
9.14 Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal Verkoper de al dan niet gerepareerde producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de persoon die volgens de administratie van Verkoper het te repareren pro

10. Reclames

10.1 Reclames ter zake van buiten waarneembare gebreken dienen binnen acht dagen na levering aan Verkoper te worden kenbaar gemaakt.
10.2 Reclames wegens ten tijde van de levering niet zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na ontdekking dan wel binnen acht dagen nadat die gebreken redelijkerwijs ontdekt behoorden te zijn aan Verkoper te worden kenbaar gemaakt.
10.3 De door Verkoper aan de Klant geleverde zaken dienen onmiddellijk door de Klant te worden gecontroleerd.

11. Bescherming persoons‐ en/of bedrijfsgegevens

11.1 Verkoper leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien de Klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, corrigeren of verwijderen, kan de Klant hierover met Verkoper contact opnemen. Verkoper zal de Klant alle gewenste informatie verstrekken en indien door de Klant gewenst de gegevens aanpassen of verwijderen.
11.2 De door de Klant verstrekte gegevens worden door Verkoper gebruikt voor het verwerken van de overeenkomsten en opgenomen in het klantenbestand.

12. Vrijwaring en aansprakelijkheid

12.1 Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade, letselschade, en schade wegens verlies van gegevens, zijn van vergoeding uitgesloten, voor zover niet in strijd met dwingendrechtelijke bepalingen.
12.2 Verkoper is nooit verdergaand aansprakelijk dan het bedrag van de koopsom van het product exclusief btw, waardoor schade is veroorzaakt, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid van deze beperking de schade steeds wordt
beperkt tot het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Verkoper wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico per schadegeval, steeds voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen.
12.3 Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen redelijke termijn na ontdekking, is gemeld.
12.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij vervoer van product door de Klant zelf.
12.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van niet normaal gebruik en verstaat dit als schade ontstaan door onheil van buitenaf.
12.6 De Klant is verplicht in geval van schadeclaims om Verkoper in staat te stellen daarnaar een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen. De Klant is verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden.
12.7 Verkoper is steeds gerechtigd leveranciers en andere partijen die bij de schadeclaim betrokken zijn, in vrijwaring op te roepen en door de Klant geleden schade op die leveranciers en andere partijen te verhalen.
12.8 Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid voor schade voor zover deze krachtens de wet voor Verkoper zijn risico komt.

13. Overmacht

13.1 In geval van overmacht aan de zijde van Verkoper heeft de Klant slechts recht op enige (schade)vergoeding indien Verkoper in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat Verkoper bij behoorlijke nakoming niet zou hebben. De hoogte van de (schade)vergoeding bedraagt maximaal het betreffende voordeel van Verkoper.
13.2 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
13.3 Als “overmacht” worden onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of alarmeringen zoals stormschade en onder andere natuurrampen, brand, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, explosie, oproer, oorlog, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het niet of niet deugdelijk, of niet tijdig presteren van binnen- en buitenlandse toeleveringsbedrijven en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten onze controle of zeggenschap vallen. 

14. Algemene verkoopvoorwaarden

14.1 Verkoper kent algemene verkoopvoorwaarden die Verkoper en de Klant in acht moeten nemen, om zaken met elkaar te kunnen doen. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn te raadplegen op
www.daktenttogo.nl maar kunnen ook indien wenselijk, per email worden toegestuurd.
14.2 Verkoper houdt zich aan de wet. Onze algemene  verkoopvoorwaarden hebben we daartoe uitgebreid getoetst.

15. Contact

In geval van vragen, opmerkingen of problemen betreffende DaktentToGo, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons als volgt bereiken:
Mail: info@daktenttogo.nl of via het contactformulier op onze website.
Voor de afdeling Verhuur gelden andere opgestelde algemene voorwaarden. Deze zijn te raadplegen via de website www.daktenttogo.nl


Consumenten/verhuurvoorwaarden van DaktentToGo
 

Inhoudsopgave:

Voor huurders

DaktentToGo, hierna te noemen de verhuurder, is de organisatie die daktenten en gerelateerde objecten aanbiedt.

Met huurder wordt verwezen naar de geïnteresseerde in het huren van objecten van de verhuurder waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
Reserveren en huren: De huurder kan op www.daktenttogo.nl aangeven interesse te hebben in het huren van daktenten. Een matras en trap behoren standaard bij de gehuurde daktent. Overige, optionele, objecten (zoals kampeertrailers, dakkoffers, dakdragers, luifels, voortenten, slaapzakken,
kampeerstoelen/tafels en kookkisten) vallen ook onder dezelfde voorwaarden als het huren van de daktent.

Communicatie tussen huurder en verhuurder verloopt in eerste instantie via de website, mail en/of telefoon. Wanneer huurder een huuraanvraag indient via het contactformulier, controleert de verhuurder of het object(en) in de aangevraagde periode nog beschikbaar is/zijn; zo ja, dan geeft de
verhuurder de huurder een reactie via de mail met informatie over de huurprijs, de aanbetaling, de borg, deze voorwaarden en eventueel aanvullende informatie/vragen. De aanbetaling bedraagt 50% van de totale huurprijs (exclusief borg)

De verhuurder behoudt zich het recht voor op wijzigingen tot de factuur volledig is voldaan. In geval
van geboekte huur dient de verhuurder de huurder hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

Verhuurder zal er alles aan doen om het gevraagde te leveren, desondanks heeft verhuurder het recht om een soortgelijk object te leveren. Onder de volgende omstandigheden zou dit voor kunnen komen: het object is te laat teruggebracht of het object is met een defect ingeleverd. Mocht er geen
vervangend product voorradig zijn, kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor niet geleverde, in dit geval ontvangt huurder per direct de aanbetaling en eventuele restbetaling retour (per bankoverschrijving).

Huurder is zelf verantwoordelijk voor correct gemonteerde en passende dakdragers op het voertuig. Verhuurder zal, met medewerking van huurder, er alles aan doen om ervoor te zorgen dat gehuurde object past op de auto van huurder. Mocht gehuurde niet blijken te passen op de auto van huurder,
kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden. In dit geval zal er maximaal twee weken huur in rekening worden gebracht (zie afspraken bij annulering) en ontvangt huurder binnen 10 werkdagen de betaalde borg per bankoverschrijving retour.

De borg wordt binnen 10 werkdagen na einde van de, in het contract vastgestelde, huurperiode teruggestort per bankoverschrijving, tenzij anders overeengekomen.

De verhuurder en huurder spreken in het huurcontract duidelijk af wanneer het object(en) geretourneerd dient te worden, d.w.z. een exacte datum met het liefst een uiterlijke kloktijd erbij. De dag van ophalen en retourneren geldt normaliter als een volledige huurdag (tenzij de verhuurder anders aanbiedt). Wanneer de huurder het object later (of incompleet, of schade) retourneert dan afgesproken, zelfs door overmacht, kan de verhuurder dit beboeten door die extra huurdag(en) in rekening te brengen, plus eventueel het bedrag aan gederfde inkomsten van een volgende huurder die het object had gehuurd met een maximum van de hoogte van de borg. De verhuurder en de organisatie van de verhuurder dragen voor dergelijke incidenten geen verantwoordelijkheid.

Schade en incidenten: Huurobjecten (en eventueel de inhoud ervan en accessoires) zijn niet verzekerd via de verhuurder of de organisatie van de verhuurder, maar vallen onder de eigen verzekering (inboedel-, reis-, en/of autoverzekering) van huurder. Dit geldt tevens voor schade aan objecten van huurder of derden die veroorzaakt wordt door het gebruik of installatie van gehuurde object(en). De medewerker van DaktentToGo biedt hulp aan bij de montage van de gehuurde objecten, maar is niet aansprakelijk voor schade aan objecten van derden. De huurder dient zelf zorg te dragen voor de verzekeringen.

Wanneer tijdens de verhuurperiode problemen ontstaan (zoals schade, diefstal of uitloop huurperiode), dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. Bij terugkeer en/of inlevering van het gehuurde object(en) zal in geval van een incident (zoals bijv. schade) door de verhuurder worden vastgesteld en genoteerd op het huurcontract wat het incident inhoudt. In geval
van schade, diefstal, uitloop huurperiode o.i.d. zal de huurder moeten aantonen dat dit door overmacht of door derden is veroorzaakt, omdat de huurder in eerste instantie verantwoordelijk is. De verhuurder zal bepalen of er n.a.v. het incident aan een financiële vergoeding dient te worden voldaan, welke ingehouden wordt op de betaalde borg of op andere wijze wordt opgelegd. De verhuurder draagt voor dergelijke incidenten geen verantwoordelijkheid.

Geldigheid en locatie voorwaarden: De op de website vermelde versie van deze voorwaarden is altijd de geldende, tenzij schriftelijk anders afgesproken tussen huurder en verhuurder.

Vragen of opmerkingen over de Algemene Voorwaarden? Neem contact met ons op.

DaktentToGo
Mail: info@daktenttogo.nl
Website: www.daktenttogo.nl

PRIVACY & COOKIES
De verwerking van persoonsgegevens door DaktentToGo

Inhoudsopgave:

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

DaktentToGo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. DaktentToGo slaat naam, adres, telefoonnummer en Email adres gegevens op van onze klanten. Deze gegevens worden op de harde schijf opgeslagen, met niemand gedeeld en blijven in ons bezit zolang wettelijk is toegestaan en nodig is voor de belasting.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@daktenttogo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doel

DaktentToGo verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

DaktentToGo neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DaktentToGo) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DaktentToGo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarbij de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen

6. Delen van persoonsgegevens met derden

DaktentToGo verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken

DaktentToGo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DaktentToGo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@daktenttogo.nl

DaktentToGo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DaktentToGo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@daktenttogo.nl

Pin It on Pinterest

Vind je DaktentToGo leuk?

Deel dit dan met je vrienden!